domingo, 31 de julio de 2011

Machu Picchu en 3D

http://panoramas.pe/machupicchu100.html